Latest Past Events

Posh Dashmi Aradhana 2021

Jain Samaj Leicester 32 Oxford Street, Leicester

  Khub Anumodana to all labharthis for the Posh Dashmi Aradhana Thursday 7th January 2021 Usha and Rajnibhai Girdharbhai Mehta - £175 Mughat - Shashikantbhai Padamshi Mehta -  £161 Friday 8th January 2021 […]

Posh Dashmi Aradhana 2021

Jain Samaj Leicester 32 Oxford Street, Leicester

  Khub Anumodana to all labharthis for the Posh Dashmi Aradhana Thursday 7th January 2021 Usha and Rajnibhai Girdharbhai Mehta - £175 Mughat - Shashikantbhai Padamshi Mehta -  £161 Friday 8th January 2021 […]

Posh Dashmi Aradhana 2021

Jain Samaj Leicester 32 Oxford Street, Leicester

  Khub Anumodana to all labharthis for the Posh Dashmi Aradhana Thursday 7th January 2021 Usha and Rajnibhai Girdharbhai Mehta - £175 Mughat - Shashikantbhai Padamshi Mehta -  £161 Friday 8th January 2021 […]